What's New?
הצעת עבודה
המחלקה הפוליטית בשגרירות יפן

לפרטים
כמה מחשבות משגריר עוזב |
קוג'י טומיטה, שגריר יפן בישראל

לקריאה
מלגה למחקר
של משרד החינוך היפני | פרטים
CLOSED
מלגה לתואר ראשון
של משרד החינוך היפני | פרטים


פעילות ימית של סין באיזור אסיהפסיפי, ותגובתה של יפן
וידאו
יחסי יפן סין לקראת יחסים בעלי תועלת הדדית המבוססים על אינטרסים אסטרטגיים משותפים
וידאו
ציפיה לעתיד בנוגע ליחסים בין יפן לבין הרפובליקה של קוריאה
וידאו
<